Referat fra generalforsamling i vandværket 2016

Låstrup-Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær Generalforsamling torsdag den 25. februar 2016 kl. 1930 i Kulturcenter Værestedet i Låstrup.

Tilstede: Der var mødt 18 forbrugere.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
 5. Behandling af indkommende forslag.
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af revisorer.
 8. Eventuelt

Ad. 1: Henrik Jessen blev valgt til dirigent og Peter Lund blev valgt til referent.

Ad. 2: Jens Ole Jensen fremlagde bestyrelsens beretning:

Antal medlemmer, af og tilgang i forhold til sidste år: I år har der ikke været tilgang af nye medlemmer, vi havde ellers budgetteret med 1 nyt medlem hvert år, vi har haft en forespørgelse, men det blev ikke til noget. Vi er i alt 204 medlemmer.

Udpumpet vandmængde: I 2015 har vi udpumpet 63 036 m3 vand, det er 2614 m3 mere end i 2014, mængden har været rimelig stabil de sidste 5 år, det har ligget mellem 60 og 65 tusinde m3, vores indvindingstilladelse er på nuværende tidspunkt 65.000 m3, så det passer fint. Aflæsningstidspunkt til årsopgørelsen vil altid være pr. 1. januar, det kan vi gøre fordi ligegyldigt hvornår vi aflæser i januar, får vi aflæsningstallet både for aflæsningstidspunktet og for den første i måneden.

Jon er vores ekspert i registrering og aflæsning af målere.

Der har været 2 afregningsmålere som er blevet ødelagt på grund af frost. Der skal gøres opmærksom på at det er ejeren der er forpligtiget til at erstatte en ny afregningsmåler ifl. Regulativet som kan ses på hjemmesiden. En måler der skal udskiftet koster pt. 2.087,50 kr.

Bestyrelsesarbejder: Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2015. Vi har deltaget i diverse kurser og temamøder. Vi har deltaget i generalforsamling hos Danske Vandværker Region Midt, Formanden sidder stadig i bestyrelsen og er kasserer der. Vi har deltaget i Vandværksudstillingen i Års. Vi har deltaget i generalforsamling i Viborg Vandråd, formanden er bestyrelsesmedlem der. Vi har været med Viborg Vandråd på ekskursion i hhv. Århus og Silkeborg, et nyt og et ny renoveret vandværk. Lørdag den 29. august inviterede vi til åbent hus på Vandværket, med kaffe og rundstykker, hvor der var lejlighed til at hilse på den nye Vandværkspasser Henning samt tage afsked med den afgående Bent. Det var ikke det store tilløbsstykke!

Vi er i gang med at indførelse af ledelsessystem og kvalitetssikring på vandværket, det er der lovkrav om. Angående kvalitetssikring så skal den drift ansvarlige gennemfører et kursus om almindelig vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne, disse kurser har Jon og Poul taget, Henning har taget hygiejnekursus i almindelig vandværksdrift, det er ikke fordi han ikke kan det, men det kræves der papir på det.

Alle vandværker der udpumper mere end 17.000 m3 vand om året, skal indfører systematisk kvalitetssikring på vandværket – et såkaldt ledelsessystem. Ideen med et ledelsessystem til kvalitetssikring er, at vandværket ganske enkelt sætter driften i system, så man ved nøjagtig hvornår og hvordan man skal kontrollere sine installationer, lige fra boring til forbruger. Og skulle noget gå galt, har man forinden nedskrevet en procedure eller en tjekliste for hvad der skal gøres for at udbedre fejlen.

Et ledelsessystem skal indeholde 5 elementer. Kortlægning af vandforsyningens produktionssystem. Kortlægning af vandforsyningens drift rutine. Vurdering af risikoen for forurening af vandet. Handleplan der følger op på den prioriterede indsats. Opfølgning og dokumentation for overstående. Vi er sammen med Dansk Vand og Naturcenter i gang med opdatering af vores tilstandsrapport, i den forbindelse bliver vores vandværkspassersystem opdateret til ledelsessystem, med skema, kortlægning m.m. som Henning løbende kan ajourføre via Drop Box.

Peter er ansvarlig for at holde telefonliste til vores beredskabsplan ajour, det gælder tlf. liste for de lokale leverandører/kontaktpersoner. Telefonliste til det offentlige ajouføres af Viborg Vandråd. Peter er også ansvarlig for at holde Vandværkets hjemmeside ajour.

 1. Vedligeholdelsesarbejde. Vandværket har kørt særdeles tilfredsstillende i 2015, der har stort set ikke været udgifter til vedligeholdelse og reparationer. Der er jo en del service som skal udføres ind imellem og der sker da også slidtage.
 2. Vandkvalitet. Vi har noget rigtig godt vand, alle parametre i forbindelse med vandprøver er overholdt. Vores vand er det man kalder blødt, det betyder at der er meget lidt kalk i vandet. Der opfordres til at gå ind på Vandværkets Hjemmeside under fanen information og så rul ned til vandkvalitet, der kan ses de sidste prøver samt forrige.
 3. Anlægsarbejder. Har ikke været noget i 2015.
 4. Økonomiske tilstande: Et godt år med et overskud på 85.000 kr. Vi får betaling for aflevering af måletal til afregning af spildevand. Hvert Vandværk i kommunen har kontrakt med Energi Viborg, vi får 32 kr. for de målere som der betales for. For målere som er hos forbrugere som ikke er tilsluttet kloaknettet skal der afleveres måletal uden beregning.
 5. Forhandlinger/Nye love og bestemmelse: Stat, kommune, Viborg Vandråd. Viborg Kommune er i gang med udarbejdelse af indsatsplan til beskyttelse af grundvandet i Hvilsom-Møldrup-Ulbjerg området, det omfatter 11 vandværker. Der er nedsat en arbejdsgrubbe på 6 personer fra de involverede vandværker. Formanden er med i arbejdsgruppen. Der er planlagt en lang række møder, hvor resultatet skal godkendes af byrådet i slutningen af 2016.

Vi havde et kommunalt tilsyn på vandværket i juni måned, der var ingen negative bemærkninger til vandværket.

Fra 1. oktober 2015 får forbrugerne klageret, det skal vandværkerne informerer om. Det kan læses på Vandværkets Hjemmeside.

Fremtid: Vi mangler etablering af forsyningsledninger 2 steder i forsyningsområde, nemlig fra Vievej 16 og til Borup og videre til Låstrupvej 57 – fra Nørrerisvej videre ad Skovvej til Skovvej 3. Det er besluttet at disse 2 strækninger skal kortlægges med hensyn til ledningsplacering og lednings dimissioner, så det er planlagt hvis/når man får en henvendelse. Det arbejde skal starte i 2016.

Til slut takkede formanden for godt samarbejde med bestyrelsen og tak til Henning som er vores nye vandværkspasser.

Spørgsmål/bemærkninger til beretningen: Orla Sølvager han ville vide hvad rimelig skal betyde vedr. trukket ændringsforslag, og om der ikke var noget vandspild, om frost til målere og om af gift på spildevand spørgsmålet ikke forstået. Svend M havde også bemærkning til frost i målerbrønd. Ole Wistrup roste formandens beretning.

Beretningen taget til efterretning.

 

AD 3. Poul Johannesen gennemgik det reviderede regnskab som sluttede med et overskud på 85.655 kr. Regnskabet vedlagt.

Bemærkninger til regnskabet: Regning på Vandanalyser meget stor.- Gunner Forum vil gerne have større rabat til muffertank fordi han bruger 40 % af udpumpet vand.- Solvej har ikke for meget tryk på vand til bad i stuehus.- Bent Grøn foreslog at man skulle søge om billigere strøm.

Regnskabet godkendt.

 

AD 4. Poul Johannesen gennemgik budget 2017, som viser et underskud på 8.900 kr. Budget 2017 vedlagt.

Budget 2017 godkendt.

 

AD 5. Bestyrelsen har i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen stillet forslag om ændring af budget 2016, dette forslag blev inden starten på generalforsamlingen trukket tilbage.

 

AD 6. Jens Ole Jensen, Jon Skovhus og Peter Lund var på valg. De modtog alle genvalg.

Arne Mikkelsen og Henning Nørris blev genvalgt som suppleanter.

 

Ad 7. Henrik Jessen og Jens Kristiansen blev genvalgt som revisorer.

 

Ad 8. Eventuelt. Spørgsmål om hvad det koster med alarm på elektronisk vandmåler. – Spørgsmål om måler tæller spild ved frostskade. – Spørgsmål om vandværket vil flytte utilgængelige stophaner. – Carsten Jensen oplyser at han har fået forlænget vandindvinding på ejendom på Vievej og på ”Risgården” i en lang årrække af Viborg Kommune.

Generalforsamlingen sluttede med osteanretning, vin og kaffe.

 

Dirigent Henrik Jessen                       Referent Peter Lund

Se og udskriv referatet på dette link.