Generalforsamling vandværket 2016

Låstrup – Nr. Rind Vandværk a.m.b.a.

Afholder ordinær generalforsamling torsdag den 25. februar 2016 kl. 1930

på Kulturcenter Værestedet i Låstrup.

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt.

Bestyrelsen stiller ændringsforslag til budget for 2016.

Med venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

Jens Ole Skovgaard Jensen

Efter generalforsamlingen er vandværket vært ved et lille traktement bestående af kiks, ost og et glas vin.

NB: Se diverse oplysninger om vandværket på vandværkets hjemmeside. (www.laastrupnrrindvand.dk)