Vedtægter Borup Idrætsforening

§ 1

Foreningens navn er Borup Idrætsforening. Foreningen er en sammenslutning af Låstrup Gymnastikforening, Nr. Rind ungdomsforening og Borup Fodboldforening.

§ 2

Det er Borup Idrætsforenings formål, at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke sportslige aktiviteter, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig i det lokale samfund.

§ 3

Foreningen består af en bestyrelse samt underafdelinger for hver af de idrætsgrene foreningen omfatter. For oprettelsen af nye underafdelinger kræves, at mindst 10 personer ønsker at dyrke idræt inden for pågældende idrætsgren.

§ 4

Som aktivt medlem kan optages enhver, der opfylder D.I.F`s og J.B.U`s amatørbestemmelser. Som støttemedlemmer og passive kan enhver optages. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til ledelsen. Afgørelse om optagelse træffes af den respektive ledelse. Adgang til foreningens arrangementer i egenskab af medlem kan ikke tillades før kontingent er betalt for indeværende år, hvor arrangementet afholdes.

Medlemskort til sådanne arrangementer sælges samme dag, som arrangementet afholdes. Udmeldelse skal ske skriftlig til formanden, som udfærdiger et udmeldelsesskema, når kontingentet er betalt for det år, hvor udmeldelsen finder sted.

§ 5

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling, for et år ad gangen. For aktive medlemmer vil en restance over 1 måned have slettelse af medlemslisten til følge. Såfremt et medlem er slettet for restance og ønskes optaget på ny, må restancebeløbet betales.

§ 6

Bestyrelsen består af : 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær og 5 bestyrelsesmedlemmer, samt 3 suppleanter. Valg af bestyrelsen foretages på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at 5 afgår lige årstal og 4 ulige årstal. Valg af ungdomsformand er for 2 år ad gangen, desuden vælges der en suppleant, som skal sidde i samarbejdsudvalget i SUB. Ungdomsformanden vælges i ulige år. Til medlem af bestyrelsen kan vælges ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

§ 7

Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet revideres af 2 revisorer, der er valgt på generalforsamlingen.

§ 8

Bestyrelsen bemyndiges til at udpege udvalg til at udføre forskellige hverv. Udvalgene konstituerer sig selv. Desuden vælger bestyrelsen en kampfordeler. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen bemyndiges til at påtage lån i fornødent omfang, dog max. 75.000,00 kr. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand, kasserer og tre andre bestyrelsesmedlemmer i forening, dog kræver optagelse af lån underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 9

Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt, den sidste halvdel af februar eller første halvdel af marts måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabet
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af ungdomsformand, ungdomsudvalg medlem og suppleant.
  7. Valg af bestyrelse og 2 revisorer
  8. Evt.

§ 10

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begæring herom til formanden og angiver forhandlingsemne eller dagsorden. Ekstra ordinær generalforsamling afholdes senest 14 dage efter begæringens fremkomst.

§ 11

Indkaldelse til enhver generalforsamling skal ske mindst 8 dage forud ved annoncering på internettet, herunder hjemmesiden samt via nyhedsbrevet, og endvidere på offentlige sociale medier. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes til formanden for bestyrelsen 4 dage før. Når en generalforsamling er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal.

§ 12

Stemmeberettigede og stemmeafgivelse: Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen. Børnemedlemmer kan dog være repræsenteret ved deres forældre i foreningens demokratiske struktur. Almindeligt stemmeflertal er gældende for de forslag, der i henhold til dagsordenen forelægges. Er der lige mange stemmer for og imod, er det forkastet. Til valg foretages skriftlig afstemning.

§ 13

Foreningen kan ikke ophæves, når 10 af dens medlemmer stemmer for dens forbliven på en ekstraordinær generalforsamling.

§ 14

Udelukkelse af et medlem kan kun foretages af en enig bestyrelse eller når en generalforsamling vedtager det med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 15

Foreningens midler og ejendele kan kun bruges til idrætslige formål i området. Såfremt foreningen nedlægges, skal den eventuelle formue anvendes til et af generalforsamlingens godkendte formål.

§ 16

Ændring af vedtægterne foretages af generalforsamlingen under forudsætning af at 2/3 af de fremmødte stemmer går ind for ændringen.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 27. februar 2023.

Line Bach Møller

Sekretær

Download vedtægterne som PDF fil via dette link.