Forslag om vindmøller i Låstrup

Vindmøller i Låstrup

Se artikel i Viborg Folkeblad på dette link. 

Se Viborg Kommunes referat fra mødet på dette link. 

Byrådet i Viborg Kommune besluttede på byrådsmødet torsdag den 24. februar, at der ikke skal udarbejdes en ny Vindmølleplan i forbindelse med 12 ansøgninger om opstilling af nye store vindmøller uden for de eksisterende vindmølleområder i kommunen.

Det skal i stedet besluttes i de konkrete ansøgninger og behandling af disse, om der er mulighed for at opstille møller på de ansøgte steder. Forvaltningen har vurderet, at det er den metode, der sikrer bedst udnyttelse af ressourcerne og bedst sikrer inddragelse og oplysning for borgerne og ansøgerne.

De 12 ansøgninger blev prioriteret. I Låstrup er der 2 projektansøgninger. Kommunen har bedt de 2 ansøgere om at lave et fælles projekt, da der ikke er plads til 2 rækker møller så tæt på hinanden. Projektet i Låstrup blev prioriteret som nummer 1 i de projekter, der skal arbejdes videre med.

Forvaltningen forventer, at sagsbehandlingen i en konkret sag cirka vil vare 1 år, mens vurderingen er 1½ år ved borgerinddragelse. Rigtig mange ting skal inddrages i beslutningen om etablering af en vindmøllepark herunder afstanden til beboelse i området. Ifølge kommunen er der i lovgivningen et krav om, at der skal være en afstand til beboelse i nærheden på 4 gange møllens totalhøjre. Kommunen må ikke fastsætte større krav end dette, men det kan indgå i den konkrete sag, at der skal sættes større afstand.

Yderligere tjekliste, der skal vurderes ved planlægningen er oplistet herunder:

 Afstand til eksisterende vindmølle

 Afstand til boliger

 Buffer om beskyttede fortidsminder (i alt 150 m – incl. vindmøllens vingeslag)

 Kirkebyggelinjer (KP2013)

 Planlagt trafikanlæg

 Fredninger

 Fredskov

 NATURA2000 områder

 Strandbeskyttelseslinjen (300 m)

 Buffer på 600 m til kommuneplanlagt ramme excl. erhverv

 200 m afstand til overordnet gasledning

 Drikkevandsboring + 300 m beskyttelseszone omkring boringen

 Flyvesikkerhedszone

 Beskyttet natur (NBL § 3- arealer)

 Elledninger + 200 m buffer

 Buffer om EU fuglebeskyttelsesområder bør friholdes

 1 x totalhøjde fra overordnede veje skal friholdes

 Økologisk forbindelseslinje (KP2013)

 Værdifuldt landskab (KP2013)

 Naturbeskyttelsesområder (KP2013)

 Stilleområder (KP2013)

 Sø- og å-beskyttelseslinje (150 m)

 Kommuneplanens perspektivområder (KP2013)

 Kystnærhedszonen bør friholdes

 Kulturmiljøer bør friholdes (KP2013) Ved efterfølgende konkret vurdering tages følgende kriterier i overvejelse:

 Vurdering i forhold til Geologiske interesseområder (KP2013)

 Skovbyggelinje (reduceres til 50 m fra skovbryn)

 Råstofgraveområder

 Potentielle vådområder (KP2013)

 Eksisterende master

 Forurenede grunde

 Kystnærhedszonen bør friholdes

 Skovrejsningsområde

Læs mere om Lokal Medejerskab og Grøn Ordning, der begge kan få stor betydning for vores lokalområde på dette link. 

I ovenstående link kan I læse om de regler, der gør, at 20% af vindmøller skal tilbydes lokale til kostpris. Desuden mulighederne for at søge penge til lokale projekter af natur- og kulturprojekter i projektets lokalområde.